"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Regulamin biblioteki

                                                  

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice (opiekunowie prawni) oraz absolwenci szkoły (w ramach jej możliwości).
 2. Czytelnik obowiązany jest znać regulamin i stosować się do jego postanowień.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do końca roku szkolnego (zgodnie
  z organizacją roku szkolnego).
 4. Biblioteka podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 5. Biblioteka prowadzi działania mające na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań i promowanie czytelnictwa.
 6. W ramach rozszerzenia oferty szkoły biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza; należy porozumiewać się szeptem.
 8. Książka jest najlepszym przyjacielem – szanuj ją.

 

Rozdział II

Wypożyczalnia 

 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko. Rodzice (opiekunowie prawni) wypożyczają na kartę dziecka. Absolwenci wypożyczają na kartę obecnego ucznia szkoły za jego zgodą.
 2. Zasady korzystania z czytników określa szczegółowo Rozdział V regulaminu.
 3. Jednorazowo można wypożyczać 5 książek na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może uzyskać prolongatę na dłuższe przetrzymywanie książki na 2 tygodnie.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 6. Czytelnik może wypożyczyć książkę z innej biblioteki w ramach współpracy międzybibliotecznej.
 7. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wypożyczone książki należy obowiązkowo oddać.
 8. W przypadku nierozliczenia się w terminie z wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych uczeń nie będzie mógł wypożyczać książek do chwili zwrotu zaległych pozycji. 
 9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczoną książkę albo dostarczyć inną wskazana przez bibliotekarza, o podobnej wartości.
 10. W przypadku samodzielnego szukania książek w wypożyczalni należy zostawić torby na regale przy wejściu do czytelni.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 12. Czytelnia jest miejscem do nauki własnej, czytania i rozwijania indywidualnych zainteresowań.
 13. Do czytelni wchodzimy bez toreb i wierzchniego okrycia, w zmiennym obuwiu.
 14. Z księgozbioru i czasopism można korzystać samodzielnie lub przy pomocy  nauczyciela bibliotekarza.
 15. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu; w uzasadnionych przypadkach można wypożyczyć książkę na jeden dzień.
 16. Książki i czasopisma należy odłożyć na ustalone miejsce lub położyć na biurku.
 17. W czytelni obowiązuje cisza i porządek. 

 

Rozdział IV

Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI)

 

 1. Centrum służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 3. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 4. Z centrum mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice; uczniowie powinni mieć identyfikatory i zmienione obuwie.
 5. Z MCI można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 6. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska).
 7. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu  logowania.
 8. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
 9. Nośniki wymienne (dyskietka, płyta CD-ROM, pendrive) przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 10. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się w papier we własnym zakresie.
 11. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 12. 12.W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 13. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania
  z centrum na określony czas.
 14. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń  otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.
 15. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum   multimedialnego czas pracy przy komputerze ograniczany.

 

Rozdział V

Czytniki Kindle

 

 1. Czytniki mogą wypożyczać uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele.
 2. Czytnik jest wypożyczany w opakowaniu, w zestawie z kablem USB .
 3. Czytelnik wypożyczający czytnik nie może usuwać jego zawartości, jak również wgrywać nowych treści ani modyfikować treści e-booków bez zgody bibliotekarza.
 4. Czytelnik może  tylko osobiście wypożyczyć czytnik, zabronione jest udostępnianie czytnika innym osobom.
 5. Przy wypożyczeniu czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Czytnik wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 7. Za zniszczenie lub uszkodzenie czytnika użytkownik jest zobowiązany odkupić czytnik  o porównywalnej wartości.
 8. Osoba przetrzymująca czytnik będzie pozbawiona możliwości dalszego korzystania.

                                                                                                      

Jawor, 29 września 2020

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch