I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    26-02-2021    Do końca roku szkolnego pozostało    -3163   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2011/2012

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2010/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2011/2012

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 
Strona lo jawor

Historia biblioteki   | Lokal i zbiory   |
Regulamin biblioteki   | Biblioteka czynna   |

HISTORIA BIBLIOTEKIBiblioteka powstała wraz z liceum w styczniu 1946 roku. Pierwsze książki to dary nauczycieli pracujących w szkole oraz dary mieszkańców Jawora, które pochodziły z przedwojennych szkół na Wschodzie ( np. Gimnazjum w Gródku Jagiellońskim i Jaworowie, Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Stanisławowie, Lwowska Szkoła Politechniczna we Lwowie, Biblioteka Uczniów w Stanisławowie, czy Biblioteka Nauczycielska w Podhajcach). Do dziś zachowały się nieliczne książki z tych zbiorów, wydane w latach 1899 – 1923. Początkowo biblioteką opiekowali się nauczyciele różnych przedmiotów: Jan Juchniewicz, polonista i dyrektor liceum prowadził bibliotekę ( z przerwami) w latach 1946 – 1957. W latach 1948 – 1950 w bibliotece pracowała również Irena Supelowa, której pomagały uczennice: Irena Gajewska i Zofia Szuster. W tym samym czasie Antonina Bielecka, nauczycielka historii i łaciny objęła opiekę nad biblioteką nauczycielską W roku 1957 bibliotekę przejął Jerzy Kowszyn, który pracował tylko jeden rok. Kolejnym pracownikiem biblioteki ( lata 1958 – 1961) był Jan Frazik, nauczyciel języka polskiego . W miarę powiększania się księgozbioru zatrudniono nauczycieli bibliotekarzy na pełny etat. W roku szkolnym 1961/1962 bibliotekę objęła Irena Mrówczyńska, która wprowadziła lekcje biblioteczne obowiązkowo dla wszystkich klas. Do rozwoju biblioteki szczególnie przyczyniła się Maria Pruszyńska ( 1963 – 1978), która nie tylko powiększyła księgozbiór z 5 tys. do 17 tys. woluminów, ale także przeniosła bibliotekę: z ciemnej sali na parterze ( obecnie mała salka gimnastyczna) do sali nr 5, a następnie na I piętro (obecnie wypożyczalnia). Rokrocznie pracę Marii Pruszyńskiej wspomagał liczny aktyw biblioteczny, który pełnił dyżury w czasie przerw, wykonywał prace techniczno - porządkowe, był łącznikiem między klasami a biblioteką oraz urządzał wystawki i sporządzał wykresy czytelnictwa. W roku szkolnym 1978/79 bibliotekę prowadzili nauczyciele języka polskiego: Janina Duszeńko i Roman Plata. Od września 1979 roku nadzór nad biblioteką sprawuje Jadwiga Matusiak. W 1980 roku ( po powrocie z urlopu zdrowotnego) również na pełny etat został zatrudniony Antoni Świebodziński, były długoletni dyrektor tej szkoły. Pracował do 1990 roku. W tym czasie powstała czytelnia ogólna z bogatym księgozbiorem podręcznym i czytelnia czasopism oraz wyodrębniono magazyn lektur. Rozbudowano katalogi i opracowano kartoteki zagadnieniowe czasopism. Zmodernizowano wyposażenie biblioteki: zakupiono skrzynki katalogowe , nowe regały do wypożyczalni i stoliki do czytelni, wykonano wiszące i stojące gabloty wystawowe oraz nowe tablice informacyjne. W latach 1979 – 1990 w bibliotece uzupełniali etaty dydaktyczne następujący nauczyciele: Stanisław Bodziony, Janina Duszeńko, Teresa Lopko, Mirosława Bobrowska oraz Anna Gościńska. Pracę nauczycieli bibliotekarzy wspomagali i wspomagają uczniowie z Klubu Miłośników Biblioteki, którzy, m. in. zajmują się: oprawianiem i porządkowaniem księgozbioru, organizacją wystawek okolicznościowych, statystyką czytelnictwa, a przede wszystkim pomagają przy wypożyczaniu książek. Ilość uczniów w Klubie waha się od czterech do piętnastu osób– w zależności od ilości chętnych i potrzeb. W 1990 roku pracę w bibliotece rozpoczęła Zofia Jeske – Kasprzyk, która w 1992 roku awansowała na stanowisko wicedyrektora szkoły. Do biblioteki wtedy przeszedł Piotr Gołębiewicz, nauczyciel przysposobienia obronnego. W 1997 roku na pełny etat została przyjęta Joanna Okapiec, która dodatkowo uczy języka polskiego . W roku szkolnym 2006/2007 na miejsce Piotra Gołębiewicza została zatrudniona Agnieszka Śmiłowska. W chwili obecnej ( 2008 r. ) bibliotekę prowadzą dwie osoby: Jadwiga Matusiak, Joanna Okapiec. Obok biblioteki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dziennego w latach 1965 – 1979 funkcjonowała biblioteka Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Prowadzili ją nauczyciele języka polskiego: Tamara Sędrowska, Adela Siewicka, Antoni Świebodziński i Janina Duszeńko. W roku szkolnym 1979/1980 połączono oba księgozbiory i od tej pory biblioteka obsługuje zarówno uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I, jak i słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

LOKAL I ZBIORYBiblioteka szkolna umieszczona jest w centralnym punkcie szkoły i zajmuje największą powierzchnię w budynku ( 230 m 2 ). Obecnie składa się z pięciu pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni ogólnej, czytelni czasopism, magazynu lektur i Multimedialnego Centrum Informacyjnego, powstałego w 2001 roku, które początkowo zostało wyposażone w cztery nowoczesne stanowiska komputerowe ( ze stałym dostępem do internetu) . W 2005 roku MCI otrzymało kolejne cztery komputery z Fundacji Unii Europejskiej. W ten sposób tradycyjna biblioteka przekształciła się w mediatekę i spełnia wymagania stawiane bibliotekom XXI wieku. Księgozbiór biblioteki liczy 40 230 woluminów ( zapis z księgi inwentarzowej). W skład księgozbioru oprócz literatury pięknej wchodzą bogate i stale uaktualnianie zbiory wydawnictw popularnonaukowych pod kątem potrzeb uczniów i nauczycieli. Poczesne miejsce zajmuje księgozbiór podręczny i dział regionalny - Dolny Śląsk. Ponadto biblioteka gromadzi kasety video, pomoce multimedialne oraz programy komputerowe. Obecnie zakupy ukierunkowane są przede wszystkim pod kątem NOWEJ MATURY. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek ( zarówno w wypożyczalni, jak i czytelni). Księgozbiór ustawiony jest wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Na wszystkich regałach umieszczone są tablice informacyjne, uwzględniające nie tylko symbol UKD, lecz także nazwę działu. Informacji na temat wszystkich książek, które znajdują się w bibliotece czytelnicy mogą szukać w katalogach: alfabetycznym, systematycznym czy tytułowym. Natomiast kartoteki informują o tytułach gromadzonych czasopism oraz ich zawartości. Obecnie biblioteka jest w fazie komputeryzacji, korzystając z programu „Biblioteka szkolna MOL”, który obecnie używa większość bibliotek w Polsce, tworząc największą w kraju sieć bibliotek o jednolitym oprogramowaniu. Po wprowadzeniu całego zbioru katalog biblioteczny będzie dostępny online ze strony WWW biblioteki, dzięki czemu będzie można z niego skorzystać z dowolnego komputera.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Czytelnik obowiązany jest znać regulamin i stosować się do jego postanowień.
3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca każdego roku.
4. W czytelni i w wypożyczalni obowiązuje cisza; należy porozumiewać się szeptem.
5. Książka jest najlepszym przyjacielem – szanuj ją. W wypożyczalni
6. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
7. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres trzech tygodni.
8. Czytelnik może uzyskać prolongatę na dłuższe przetrzymywanie książki.
9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wypożyczone książki należy obowiązkowo oddać.
11. W przypadku nierozliczenia się w terminie z wypożyczonych książek uczeń nie będzie mógł wypożyczać książek w następnym roku szkolnym.
12. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną książkę lub dostarczyć trzy inne wskazane przez bibliotekarza.
13. W przypadku samodzielnego szukania książek w wypożyczalni należy zostawić torby na regale przy wejściu do czytelni.
W czytelni
14. Do czytelni wchodzimy bez toreb i wierzchniego okrycia, w zmiennym obuwiu.
15. Z księgozbioru i czasopism można korzystać samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela bibliotekarza.
16. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu (w uzasadnionych przypadkach można wypożyczyć książkę na jeden dzień).
17. Książki i czasopisma należy odłożyć na ustalone miejsce lub położyć na biurku.
W multimedialnym centrum informatycznym
18. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
19. Zasady korzystania z centrum określa szczegółowo regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego.
20. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody.

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek 8 :00 – 15: 00
Wtorek 8 :00 – 16: 00
Środa 8 :00 – 11: 00
Czwartek 8 :00 – 16: 00
Piątek 8 :00 – 15: 00