"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Regulamin przyznawania stypendium

REGULAMIN

przyznawania stypendium w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Księcia Bolka I

w Jaworze

§ 1

 1. W I Liceum Ogólnokształcącym przyznawane są stypendia dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, reprezentują szkołę w konkursach, turniejach i olimpiadach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Stypendialną.
 3. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły – przewodniczący komisji oraz trzech członków Rady Pedagogicznej.
 4. Warunki otrzymania  stypendium za wyniki w nauce:

§ 2

 • uzyskanie w klasyfikacji semestralnej lub rocznej średniej ocen nie mniejszej niż 4,75,
 • otrzymanie wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania.
 1.  
 2. Stypendium za wyniki w nauce uczeń może otrzymać od II semestru nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.
 3. Kandydatów do stypendium zgłaszają wychowawcy do Szkolnej Komisji Stypendialnej po radzie klasyfikacyjnej. Zgłoszenia dokonywane są według wniosku przyjętego w załączniku numer 1.
 4. Stypendium przyznaje Szkolna Komisja Stypendialna.
 5. Dyrektor może zawiesić decyzję komisji jeżeli jest ona niezgodna z prawem.
 6. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres jednego semestru.

§ 3

 1. W I Liceum Ogólnokształcącym przyznawane są stypendia dla uczniów za  zdobycie tytułu laureata lub  finalisty olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblach: ogólnopolskim i międzynarodowym.
 2. Stypendium przyznawane jest jednorazowo.
 3. Środki na stypendium stanowią 5% comiesięcznej kwoty przekazanej przez organ prowadzący.
 4. Powyższa pula zwiększy stypendium za wyniki w nauce
  w następnym roku szkolnym jeżeli nie będzie ucznia który zdobędzie tytuł laureata, finalisty olimpiad i  konkursów przedmiotowych na szczeblach: ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 5. Stypendium otrzymują również absolwenci którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblach: ogólnopolskim lub międzynarodowym w danym roku szkolnym.
 6. Powyższe stypendium wypłacane jest nie później niż miesiąc po uzyskaniu tytułu.

§ 4

 1. Wysokość przyznawanych stypendiów jest kwotą zmienną zależną od środków przyznanych przez organ prowadzący oraz ilości przyznanych stypendiów.
 2. Stypendium otrzymują uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
  w Jaworze z zastrzeżeniem § 3 ust.5.
 3. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest za każdy miesiąc
  w ostatnim tygodniu miesiąca.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Stypendialnej.

Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch