"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Kryteria przyjęcia
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze
w roku szkolnym 2020/21 
 

Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły uzyskuje punkty w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:
1) punkty za egzamin ósmoklasisty:
• wynik procentowy z języka polskiego i matematyki, mnoży się przez 0,3;
• wynik procentowy z jednego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, mnoży się przez 0,2;
• wynik procentowy z języka obcego mnoży się przez 0,2.
2) przy przeliczaniu na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- ocena: celujący - 18 pkt. ,
- ocena: bardzo dobry - 17 pkt. ,
- ocena: dobry - 14 pkt. ,
- ocena: dostateczny - 8 pkt. ,
- ocena: dopuszczający - 2 pkt.
• na kierunku matematyczno-fizycznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy,
• na kierunku humanistyczno-prawnym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz dwa wskazane przez kandydata spośród historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, którego uczeń uczył się w szkole,
• na kierunku biologiczno-chemicznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, matematyka,
• na kierunku lingwistyczno-matematycznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy (angielski, niemiecki lub rosyjski), geografia,
• na kierunku ogólnym z elementami geografii, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie,
3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktowane są zgodnie z założeniami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r., (Dz. U z 2017 r. poz. 610) - maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 18 ,
5) za wolontariat lub inną potwierdzoną działalność społeczną, w tym na rzecz szkoły absolwent szkoły podstawowej może uzyskać 3 punkty.

Warunki przyjęcia
1. O przyjęciu do klasy zgodnie z deklaracją wyboru decyduje jedynie liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
2. Uczeń który nie został przyjęty do klasy, zgodnie z deklaracją wyboru, będzie kwalifikowany do klasy, którą wskazał jako drugą lub ogólnej.
3. Jeżeli uczeń nie został przyjęty do klasy, którą wskazał jako pierwszą lub drugą, lub klasa,o którą wnioskował nie została utworzona, może być przyjęty do innej klasy w miarę wolnych miejsc.
4. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. W pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym przedmiotów rozszerzonych w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.
5. Wszyscy uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego ze szkoły podstawowej w grupach samodzielnych lub międzyoddziałowych uwzględniających poziom opanowania języka. Kryterium doboru do grupy stanowi wynik egzaminu ósmoklasisty. Możliwe jest kontynuowanie języka rosyjskiego. Grupa językowa winna liczyć nie mniej niż 12 osób.
6. Uczniowie obowiązkowo wybierają drugi język obcy nowożytny spośród: j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. rosyjskiego. Utworzone grupy będą uwzględniały poziom wiadomości i umiejętności stwierdzone ocenami szkolnymi.
7. Osoba, która wybrała język, którego nie uczyła się szkole podstawowej, będzie uczyła się go od podstaw. Każda z grup drugiego języka ma tę samą liczbę godzin.
8. Nauczanie języków na obu poziomach trwa 4 lata.
9. Zajęcia z informatyki odbywają się z podziałem na grupy liczące do 15 uczniów.
10. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do klasy IV, na podstawie indywidualnych deklaracji uczniów na etapie naboru.
11. Uczeń może wybrać od dwóch, do trzech przedmiotów rozszerzonych. Zasady wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz języków obcych regulują odrębne przepisy.
12. Nauczanie trzeciego wybranego przedmiotu rozszerzonego jest organizowane przez szkołę w grupach klasowych lub międzyoddziałowych, których liczebność wynosi minimum 15 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń grupa może nie zostać utworzona. Uczeń będzie zobowiązany uczęszczać na zajęcia innego wskazanego przez siebie przedmiotu z grupy „ do wyboru”.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch