"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Wymagane dokumenty

 

- wniosek o przyjęcie do szkoły,

- trzy fotografie.

  

Do wniosku  absolwenci szkoły podstawowej dołączają:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzona kopia),
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub potwierdzona kopia),
  • inne dokumenty:

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły  ponadpodstawowej,

- ponadto kandydat może dostarczyć  dokumenty uprawniające do rekrutacji do szkoły na podstawie  zapisu art. 150 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) :

- oświadczenie o wielodzietności kandydata,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt  zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

- w/w dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,

- składający oświadczenie  obowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych oświadczeń”     

i poświadczenia tego własnoręcznym podpisem.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch