"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze

Zarządzenie  nr 1/k.z. /2020
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U.poz.493)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 25 marca 2020 r. nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w  Jaworze rozpoczynają obowiązkowo prowadzenie zdalne zajęć lekcyjnych, w ramach których realizują obowiązującą podstawę programową.

§ 2.

Zajęcia z uczniami winny odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji lub w innym, dogodnym dla uczniów i nauczycieli czasie. Nauczyciel nie może samowolnie zwiększać liczby lekcji.

§ 3.

Nie określa się długości zajęć z zastrzeżeniem, że jedna godzina lekcyjna nie może być dłuższa niż 45 minut.

§ 4.

Jeżeli lekcja jest prowadzona przy pomocy komputera, a czas użytkowania ekranu jest dłuższy niż 20 minut, to należy po 20 minutach zrobić obowiązkową, pięciominutową   przerwę z wyłączeniem ekranu.

§ 5.

Zajęcia zdalne mogą być prowadzone w oparciu o dziennik elektroniczny, pocztę mailową, łączność telefoniczną oraz w inny sposób uzgodniony przez nauczyciela z uczniami.

§ 6.

Nauczyciel prowadzący zajęcia zdalne może korzystać z materiałów udostępnionych przez ministra właściwego dla spraw oświaty i jednostek mu podległych, materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,  okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych, także przygotowanych przez siebie.

§ 7.

Nauczyciel dokumentuje przeprowadzenie zajęć wpisem w dzienniku.

§ 8.

Nauczyciel zapisuje frekwencję w dzienniku po stwierdzeniu, że uczeń odebrał wiadomość.

§ 9.

Uczeń jest obecny na zajęciach, jeżeli odebrał wiadomość w terminie 24 godzin; do 48 godzin jest spóźniony, powyżej jest nieobecny.

§ 10.

Jeżeli uczniowie są wcześniej umówieni z nauczycielem na lekcję ćwiczeniową, to uczeń jest obecny, gdy bierze w niej udział.

§ 11.

Uczeń może być oceniany. Zasady oceniania zawiera Statut Szkoły oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania. Nauczyciel winien wskazać uczniowi, które formy aktywności  będą oceniane stopniem.

§ 12.

Formy przekazania prac pisemnych określa nauczyciel w porozumieniu z uczniem.

§ 13.

Zajęcia zdalne i stawiane przez nauczycieli wymagania muszą brać pod uwagę możliwości techniczne oraz psychofizyczne uczniów. Nadzór nad tym problemem sprawuje wychowawca klasy.

§ 14.

Nauczyciel winien utrzymywać kontakt z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego; może wyznaczyć termin konsultacji informując o tym rodziców, wychowawcę klasy oraz dyrektora.

§ 15.

Nauczyciel, który nie wyznaczył terminu konsultacji ma obowiązek odpowiedzieć rodzicowi i uczniowi w terminie 24 godzin (dotyczy dni roboczych) informując o tym wychowawcę.

§ 16.

Nadzór nad organizacją kształcenia zdalnego w danej klasie sprawuje jej wychowawca, który w szczególności zobowiązany jest do kontaktów z rodzicami i opiekunami uczniów, którzy nie odbierają materiałów, a co za tym idzie nie uczestniczą w zajęciach.

§ 17.

W miarę możliwości nauczyciele prowadzą w sposób zdalny nauczanie indywidualne.

§ 18.

Wynagrodzenie za zajęcia zdalne jest obliczane jak za zajęcia prowadzone w tradycyjnej formie.

§ 19.

Biblioteka jest nieczynna dla wypożyczających. Pilne sprawy związane z jej funkcjonowaniem, poradami itp. można zgłaszać przy pomocy dziennika elektronicznego nauczycielom - bibliotekarzom,  którzy w terminie 24 godzin (dotyczy dni roboczych) winni udzielić odpowiedzi.

§ 20.

Sprawy do pedagoga szkolnego należy kierować przy pomocy dziennika elektronicznego. Pedagog w terminie 24 godzin ( dotyczy dni roboczych) winien udzielić odpowiedzi.

§ 21.

Nauczyciele wychowania fizycznego opracują informacje na temat zdrowego stylu życia, higieny, używek, różnych dyscyplin sportu, ich wpływu na rozwój człowieka oraz zasad bezpieczeństwa z tym związanych. Temat należy zapisać w dzienniku.

§ 22.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. Zostaje opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane nauczycielom, uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

  

                                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                                          Mieczysław Michalski

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch