"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Jaworski licealista w finale ogólnopolskim olimpiady

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”; rozgrywana w roku szkolnym 2017–2018 w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - to tytuł olimpiady tematycznej    adresowanej  do  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  zainteresowanych  historią wojskowości.  Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach , od października,  do czerwca. Jest trójstopniową olimpiadą przedmiotową, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Program  zawiera się w dwóch blokach:
stałym, obejmującym wymagania określone w podstawie programowej historii  od czasów najdawniejszych do dzisiaj;
b) zmiennym, obejmującym treści tematyczne związane z historią wojskowości polskiej, które co rok dotyczą  jednego spośród pięciu rotacyjne zmienianych okresów.

       Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny. Uczeń  uczestniczący w olimpiadzie musi wykazać się znajomością historii i geografii, biografii, wizerunków, analizy przemówień polityków i taktyki  dowódców,   organizacji  wojsk  i uzbrojenia żołnierzy, taktyki i analizy map oraz schematów bitew .
           Organizatorem zawodów  jest m.in. Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowe Biuro Badań Historycznych,  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej ,Fundacja PZU oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 
          W roku szkolnym 2017/2018 zawody  odbyły się w następujących terminach: szkolne  26 października 2017 r.,  rejonowe  14 grudnia 2017 r. , wojewódzkie  8 marca  2018.  Dwuczęściowe  Zawody   Centralne  przewidziano: I część – pisemna –  22 marca ,  zaś II etap w czerwcu 2018.
            W Województwie Dolnośląskim w zawodach rejonowych uczestniczyło  32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy na etapie szkolnym uzyskali wymaganą ilość punktów.  13 zakwalifikowało się  do zawodów wojewódzkich  uzyskując co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów.   Po etapie wojewódzkim  9 awansowało do I części etapu centralnego z czego  tylko troje ,  to uczniowie szkół spoza Wrocławia. Wśród nich jest   uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze Łukasz Rębisz, który  już 22 marca stanie przed kolejnym wyzwaniem - częścią pisemną zawodów centralnych.
           Komisja Egzaminacyjnej  zawodów międzyszkolnych i wojewódzkich stanowili: przewodnicząca p. Justyna Madejska- wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, członkowie: Krzysztof  Widziński i Jacek Jędrysiak  pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego.
         Opiekunem ucznia był p. Władysław Woźniakiewicz.

                        

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch